Til eksterne: Sådan behandler vi dine personoplysninger

Besøger du eller kommunikerer du med Roskilde Katedralskole, fx fordi du er censor, oplægsholder, brobygger, bestyrelsesmedlem, jobansøger eller håndværker, skal du vide, at vi som led i vores drift og administration behandler personoplysninger om dig.

Du kan læse nedenfor, hvilke oplysninger det drejer sig om, og hvad dine rettigheder er.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
Roskilde Katedralskole behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, fx dine kontaktinformationer og de oplysninger, der er årsagen til dit besøg eller din henvendelse til skolen.

Hvis du er i brobygning eller introforløb, hvis du er censor eller praktikant, eller hvis du modtager et honorar fra os, fx som foredragsholder eller bestyrelsesmedlem, registrerer vi også dit CPR-nummer.

Roskilde Katedralskole kan også indhente oplysninger om dig fra andre end dig selv, hvis vi har hjemmel til det i lovgivningen, eller du selv har givet samtykke til det på forhånd.

Hvis du opholder dig i et område, hvor der er kameraovervågning, kan du blive filmet. Områderne med kameraovervågning er synligt skiltet.

Som led i illustrationen af Roskilde Katedralskoles hverdag, arrangementer og højdepunkter tager vi også billeder og film på skolens område, primært situations- og stemningsbilleder. Billeder og film kan efter omstændighederne blive offentliggjort på vores hjemmeside og via forskellige medier (fx på skolens profiler på sociale medier, i trykte publikationer, på plakater, skolens infoskærme og i fx dagblade, aviser og på tv).

Hvis du ikke ønsker at blive fotograferet eller filmet, kan du sige det til fotografen. Derudover skal du også selv være opmærksom på at holde dig ude af situationer, hvor der fotograferes eller filmes. Hvis du ved en fejl alligevel bliver fotograferet eller filmet, og fotografiet/filmen bliver vist fx på vores hjemmeside, kan du altid henvende dig til skolens kommunikationschef og bede om at få det fjernet.

Hvor behandles dine personoplysninger?
De personoplysninger, som Roskilde Katedralskole behandler, vil blive behandlet og opbevaret i skolens it-systemer, hvortil kun skolens medarbejdere med tjenstlige opgaver, der konkret berettiger til det, har adgang.

Dine rettigheder
Retten til at få orientering om behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at få oplyst, at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen. Disse oplysninger får du her. Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte skolens databeskyttelsesrådgiver (se kontaktoplysninger nedenfor).

Retten til indsigt
Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig) samt hvem vi evt. videregiver dine oplysninger til, jf. artikel 15 i databeskyttelsesforordningen.

Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse
Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen
Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til Roskilde Katedralskoles behov for at kunne dokumentere vores administration og drift herunder over for revisionen. Vi opbevarer sjældent personoplysninger i mere end 5 år fra udgangen af det kalenderår, registreringen angår. Optagelser fra kameraovervågning opbevares i 6 måneder, hvorefter de slettes.

Sådan gør du brug af dine rettigheder
Du skal kontakte skolens databeskyttelsesrådgiver (kontaktoplysninger nedenfor) og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, hvorfor dit ønsker ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive imødekommet. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

Formalia
Roskilde Katedralskole er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver pr. mail: dpo@gfadm.dk eller tlf.  23815081.

Klageadgang
Du kan klage over Roskilde Katedralskoles behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk.